Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Mesterhus.no og tilknyttede applikasjoner

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger behandles ved bruk av Mesterhus.no og tilknyttede applikasjoner (samlet de "Digitale Tjenestene"). De Digitale Tjenestene bidrar til å formidle arkitekttjenester og boligbyggetjenester fra tredjepartsbedrifter ("Mesterhusmedlemmer").

Personvernerklæringen retter seg mot forbrukere og ansatte/kontaktpersoner hos Medlemsbedrifter og samarbeidspartnere som benytter de Digitale Tjenestene.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til de Digitale Tjenestene er Mestergruppen Byggevare AS, avd. Mesterhus, org. nr. 997 166 221 ("Mesterhus"). Se vår kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen. Mesterhus tar personvern på alvor, og behandler personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning ("GDPR") og gjeldende personvernregler.

2. Formål, kategorier personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor følger en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke kategorier personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Innlogging med MesterID

For å logge inn på din Mesterhus profil må du bruke MesterID. Det er Mestergruppen AS som er behandlingsansvarlig for innloggingsløsningen MesterID. Dette er nærmere beskrevet i personvernerklæringen for MesterID.  Når du logger inn med MesterID, mottar Mesterhus opplysninger som telefonnummer, og i noen tilfeller navn og e-postadresse fra din MesterID-profil. Opplysningene blir benyttet av Mesterhus for formålene som er angitt nedenfor.

Registrering og administrasjon av brukerprofil

For at du skal kunne registrere og administrere en brukerprofil må du blant annet oppgi navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og fakturainformasjon. Behandlingen av opplysningene er nødvendig for å inngå og oppfylle avtalen med deg, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Formidle kontakt og oppdrag med Medlemsbedrifter

Dersom du har samtykket til å motta tilbud eller til å bli kontaktet av andre relevante bedrifter innad i Mestergruppen-konsernet, vil vi dele din kontaktinformasjon i tråd med ditt samtykke.

Ved bestilling av oppdrag, vil vi dele opplysninger med Mesterhusmedlemmer som skal utføre oppdrag i henhold til bestilling. Dette vil for eksempel være opplysninger om navn, kontaktinformasjon og adresse. Dette kan også omfatte opplysninger som er nødvendige for å gjøre tilpasninger av bolig, f.eks. opplysninger knyttet til helse. Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av avtale, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Kommunikasjon med bruker

For å kunne sende deg informasjon som er viktig for din bruk eller tilgang til de Digitale Tjenestene benytter vi kontaktinformasjonen du har oppgitt. Dette kan f.eks. gjelde oppdatering av vilkår og systemvarslinger, og varsler om opplasting av dokumenter til forbrukers bolig(er). Vi benytter også dine kontaktopplysninger for å besvare eventuelle henvendelser fra deg. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (oppfyllelse av avtale).

Registrere, lagre og tilgjengeliggjøre dokumentasjon om boligen

For å dokumentere fakta om boligen, herunder dokumentasjon på arbeid og oppgraderinger behandler vi dokumentasjon om boligen. Slik informasjon vil kunne inneholde personopplysninger (f.eks. navn og kontaktinformasjon) om boligens eier på tidspunktet for utarbeidelse av dokumentasjonen, samt om Medlemsbedrifter eller andre utstedere av dokumentasjon. Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av avtale, jf. GDPR. artikkel 6 nr.1 bokstav b. Ved skifte av hjemmelshaver må tidligere hjemmelshaver samtykke til at dokumentasjonen gjøres tilgjengelig for ny hjemmelshaver.

Analyse, utvikling og tilpasning av de Digitale Tjenestene

For å kunne tilby deg relevante og gode tjenester, behandler vi personopplysninger for analyse, videreutvikling og tilpasning av de Digitale Tjenestene. Behandlingen er basert på opplysninger du har oppgitt til oss gjennom kontaktskjemaer eller på annen måte, informasjon om din bruk av de Digitale Tjenestene (atferdsmønster) og informasjon innhentet gjennom bruk av informasjonskapsler. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f og vår berettigede interesse i å analysere, utvikle og tilpasse de Digitale Tjenestene.

Fakturering og regnskap

Kontakt og fakturaopplysninger vil bli benyttet for faktureringsformål. I forbindelse med fakturering og regnskap behandles også personopplysninger om hva fakturaen gjelder, betalingsmetode og om og når faktura har blitt betalt (herunder om faktura har gått til inkasso). Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (behandling som er nødvendig for å oppfylle avtale).

Hindre, begrense og følge opp misbruk av de Digitale Tjenestene

Vi behandler personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer i forbindelse med vedlikehold, oppdateringer, feilretting samt oppfølging av sikkerhetstiltak og sikkerhetshendelser.Behandlingsgrunnlaget er vår rettslige forpliktelse i å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og vår berettigede interessene i å opprettholde sikkerhet i løsningen og unngå misbruk, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Markedsføring av de Digitale Tjenestene i eksterne kanaler

Vi markedsfører våre tjenester i eksterne kanaler og sosiale medier. Enkelte tjenester, f.eks. fra Google og Facebook, gir mulighet for å sende sterkt pseudonymiserte kundelister (basert på e-postadresse eller telefonnummer) som aktøren matcher med egne brukere. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilby tilpasset markedsføring til brukere som er kunder både hos oss og det sosiale mediet.

Sende persontilpasset informasjon til bruker

Ved opprettelse av konto, og så lenge det foreligger et kundeforhold til Mesterhus og du ikke har reservert deg, vil vi kunne sende deg informasjon og markedsføring via e-post, SMS og/eller direktemeldinger i de Digitale Tjenestene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Du kan når som helst reservere deg og avgi/trekke tilbake samtykker i kontoinnstillingene.

Overholdelse av lovpålagte plikter

For å overholde våre lovpålagte plikter, eksempelvis for rapportering og for å legge frem påkrevde opplysninger for myndighetene, behandler vi personopplysninger om deg så langt vi er pålagt det etter loven. Dette vil f.eks. være betalings-/fakturainformasjon og kontaktopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er rettslig forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

3. Hvem vi deler personopplysninger med

Vi utleverer ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering.

Mesterhusmedlemmer og tilknyttet personell vil ha tilgang til personopplysninger som beskrevet i punkt 2 i personvernerklæringen. Dersom Mesterhus formidler personopplysninger til tredjepart, f.eks. Mesterhusmedlemmer, vil disse ha et selvstendig ansvar for sin videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre eksterne tjenester og nettsteder som det er lenket til fra de Digitale Tjenestene.

Mesterhus benytter Mestergruppen AS som leverandør av IT-tjenester og Mestergruppen AS opptrer da som databehandler på vegne av Mesterhus. Mestergruppen AS vil ha tilgang til personopplysninger i den grad dette er nødvendig i henhold til oppfyllelse av kontrakten med Mesterhus. Mestergruppen AS opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks og er lokalisert i Norge. Personopplysningene vil ikke overføres til land utenfor EU/EØS.

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter som gjelder for Mesterhus. Personopplysningene vil etter dette bli slettet eller anonymisert.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.Du kan stille spørsmål og/eller utøve dine rettigheter ved å benytte kontaktinformasjonen under punkt 9.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å behandle personopplysninger, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Når det gjelder nyhetsbrev, kan du enkelt reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. annen tjenestetilbyder). Dersom det er teknisk mulig, vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til annen behandlingsansvarlig.

Rett til begrensning eller til å protestere: I enkelte tilfeller vil du kunne ha rett til begrensning i behandlingen av dine personopplysninger og du kan protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å rette en henvendelse til oss først. Kontaktinformasjon er oppgitt under punkt 9. Du kan også kontakte personvernrådgiver i vårt morselskap Mestergruppen AS på e-post: personvern@mestergruppen.no.

6. Sikkerhet

Mesterhus har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Alle som jobber i Mesterhus, er underlagt taushetsplikt.

Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

7. Informasjonskapsler

De Digitale Tjenestene benytter informasjonskapsler («cookies») for at tjenestene skal fungere, for å skreddersy opplevelsen din, for å analysere og forbedre siden og for å tilby relevant markedsføring. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din når du åpner en nettside. Man kan dele cookies inn i cookies som er nødvendige for alminnelig bruk av nettsiden («nødvendige cookies»), og cookies som innhentes av tekniske, analytiske eller markedsføringsrelaterte formål («frivillige cookies»). Personopplysninger som registreres er f.eks. hvilke sider du besøker, hvilke linker du trykker på, hvilken teknologi du benytter, hvor mye tid du bruker i de Digitale Tjenestene, informasjon om hvorvidt nyhetsbrevet har blitt åpnet eller ikke, IP-adresse og lignende. Basert på IP-adresse eller andre former for lokalisering blir geografisk posisjon registrert.

Når du benytter de Digitale Tjenestene, må du godkjenne eller avvise bruken av såkalte frivillige cookies. Du kan også endre dine samtykker, herunder evt. trekke disse tilbake, ved bruk av cookies-panelet som ligger tilgjengelig på våre nettsider. Dersom du ikke ønsker å legge igjen såkalte nødvendige cookies kan du selv administrere dette i din nettleser. Vi gjør oppmerksom på at en blokkering av nødvendige cookies vil redusere brukervennligheten på nettsiden. For en fullstendig oversikt over hvilke cookies som innhentes og behandles ved bruk av våre nettsider, henvises det til Mesterhus sin cookie-policy.(link)

8. Endringer

Mesterhus vil oppdatere personvernerklæringen ved behov, eksempelvis ved endringer i regelverk eller Mesterhus sine behandlingsrutiner. Våre nettsider vil alltid inneholde den sist oppdaterte versjonen av personvernerklæringen.

9. Kontakt oss

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:

Mestergruppen Byggevare AS, avdeling Mesterhus, org. nr. 997 166 221
Postadresse: PB 6197 Etterstad, 0602 Oslo
E-post: post@mesterhus.no

Dersom du har spørsmål knyttet til Mesterhus sin behandling av dine personopplysninger eller du har behov for bistand knyttet til å utøve dine rettigheter etter personvernlovgivningen kan du kontakte:

Bjørn Vidar Eide, IT ansvarlig på tlf.: 957 69 835 eller e-post: bjorn.vidar.eide@mesterhus.no 

Du kan også kontakte personvernrådgiver i vårt morselskap Mestergruppen AS på e-post: